W dniach 6 lipca - 20 lipca sklep jest nieczynny z powodu przerwy urlopowej.

Przepraszamy za niedogodności.

Regulamin

Regulamin w formacie pdf (pobierz)

Regulamin sklepu internetowego http://kamrec.pl/
 

1. Właścicielem sklepu internetowego http://kamrec.pl/ jest firma Kamrec Tomasz Molęda z siedzibą w Katowicach przy ul. Bażantów 14B/22, zarejestrowana przez Prezydenta Miasta Katowice pod numerem 87723,  NIP 9541554341 (zwanym dalej Sprzedającym).
2. Sklep realizuje zamówienia na terenie Polski oraz po potwierdzeniu na terenie UE.
3. Złożenie zamówienia w sklepie http://kamrec.pl/ oznacza zaakceptowanie postanowień tego regulaminu.
 
I. Rejestracja klienta
1. Klient zobowiązany jest do zgodnego ze stanem faktycznym wypełnienia "formularza zamówienia".
 
II. Przyjęcie i realizacje zamówienia
1. Zamówienia można składać w sklepie internetowym wypełniając formularz zamówienia, drogą mailową lub telefonicznie.
2. Osoba fizyczna składająca zamówienie musi mieć ukończone 18 lat oraz posiadać pełną zdolność do czynności prawnych. W przypadku osób niepełnoletnich wymagana jest zgoda rodzica lub opiekuna.
3. Sprzedający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od realizacji zamówienia, jeżeli dane podane przez Kupującego w formularzu będą niepełne.
4. Ceny towarów znajdujących się w ofercie Sklepu Internetowego wyrażone są w polskich złotówkach i są to cenny BRUTTO. Podane ceny nie obejmują kosztów przesyłki.
5. Koszt dostarczenia przesyłki pokrywa Klient.
6. Sprzedający zobowiązuje się potwierdzić zamówienie u Kupującego drogą internetową lub telefoniczną. Czas ten może zostać wydłużony w przypadku, gdy wypada on w dni uznane za wolne od pracy (niedziele i święta).
7. Każda transakcja będzie potwierdzana paragonem z kasy fiskalnej lub fakturą VAT (na życzenie klienta).
8. Zamówienie zostanie zrealizowane w terminie do 3 dni roboczych licząc od wpłynięcia należności na konto Sprzedającego.
9. Zamówienia można odwołać tylko za pomocą poczty e-mail lub telefonicznie.

10. Operatorem płatności jest Autopay S.A.

11. Sklep przyjmuje płatności kartami płatniczymi operatorów krajowych: Visa, Visa Electron, MasterCard, MasterCard Electronic.
 
III. Gwarancja i reklamacje
1. W przypadku stwierdzenia problemu z zakupionym towarem należy to zgłosić pod adres mailowy biuro@kamrec.pl. W przesłanej informacji należy podać szczegółowy opis występującego problemu. W odpowiedzi zostanie przesłany sposób rozwiązania problemu lub procedura reklamacyjna.
2. Warunki gwarancji.
a. W przypadku reklamacji towaru, warunkiem rozpatrzenia reklamacji jest przesłanie towaru na adres Sprzedającego z załączonym FORMULARZ REKLAMACYJNY (załącznik nr 1 pobierz) oraz oryginałem dowodu zakupu.
b. Przesyłany towar w ramach reklamacji należy starannie zabezpieczyć przed ewentualnymi uszkodzeniami podczas transportu. Koszt przesyłki pokrywa kupujący.
c. Firma Kamrec udziela gwarancji na okres:
- 2 lat dla konsumentów,
- 1 rok dla firm,
licząc od daty dokonania zakupu na produkty zakupione w sklepie internetowym kamrec.pl z wyłączeniem akumulatorów na które udzielona jest gwarancja na okres 6 miesięcy z uwagi na ich naturalne zużycie podczas eksploatacji oraz ich ograniczoną trwałość. Gwarancja obowiązuje wyłącznie na terytorium Polski.
d. Reklamacje rozpatrywane są w terminie do 14 dni licząc od daty otrzymania przesyłki z reklamowanym towarem. Termin ten może zostać wydłużony do 30 dni w przypadku konieczności sprowadzenia części lub produktu.
e. Utrata gwarancji następuje w wyniku:
- dokonania przez klienta lub osobę trzecią samodzielnych napraw lub przeróbek sprzętu,
- uszkodzenia lub zerwania oryginalnej plomby gwarancyjnej (dotyczy urządzeń elektronicznych),
f. Gwarancja nie obejmuje
- eksploatacji sprzętu niezgodnie z jego przeznaczeniem lub w warunkach ekstremalnych,
- uszkodzeń mechanicznych spowodowanych z winy użytkownika, chemicznych, termicznych, zalań lub przepięć.
- części podlegających normalnemu zużyciu takich jak baterie.
g. Gwarancja obejmuje wykonanie bezpłatnej naprawy lub wymiany produktu na nowy jeżeli naprawa będzie niemożliwa.
h. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia reklamacji firma Kamrec zwraca koszt przesyłki towaru przesłanego w ramach reklamacji do wysokości najtańszej przesyłki w ramach paczki pocztowej Poczty Polskiej, a koszt odesłania reklamowanego produktu pokrywa firma Kamrec.
i. W przypadku reklamacji bezprzedmiotowej (reklamacja sprawnego urządzenia) zgłaszający reklamację zostanie obciążony kosztami transportu.
3. Reklamacje dotyczące uszkodzeń mechanicznych przesyłki powstałych podczas transportu będą rozpatrywane tylko i wyłącznie po sporządzeniu protokołu szkodowego podpisanego przez odbiorcę i dostawcę przesyłki.
4. W chwili odbioru Kupujący zobowiązany jest sprawdzić stan przesyłki. W przypadku stwierdzenia jej uszkodzenia Kupujący obowiązany jest zgłosić ten fakt dostawcy i niezwłocznie skontaktować się ze Sprzedającym.
5. Gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień kupującego wynikających z przepisów o rękojmi za wady rzeczy sprzedanej.
6. Sprzedający dostarcza produkty bez wad. Sprzedający odpowiada jeżeli towar ma wadę fizyczną (Rękojmia) w zakresie określonym Ustawą Kodeks Cywilny.
 
IV. Odstąpienie od umowy
1. Zgodnie z ustawą z dnia 30 maja 2014 r o prawach konsumenta zwanej dalej ustawą Klient będący osobą fizyczną, dokonującą zakupu w celu niezwiązanym z działalnością gospodarczą lub zawodową może odstąpić od umowy sprzedaży zawartej na odległość bez podania przyczyny, w ciągu 14 dni od objęcia rzeczy w posiadanie przez konsumenta.
2. W przypadku zwrotu towaru należy złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy (załącznik nr 2 pobierz).
3. Zwracany produkt winien być odesłany na adres Sprzedającego najpóźniej w terminie 14 dni od złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy.
4. Koszt odesłania towaru ponosi konsument.
5. Zwracany produkt powinien być dostarczony w stanie niezmienionym i posiadać kompletne wyposażenie i akcesoria oraz paragon z kasy fiskalnej. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.
6. Koszt dostarczenia rzeczy do konsumenta podlega zwrotowi do wysokości najtańszego możliwego sposobu dostawy danej rzeczy zgodnie z formami dostawy zawartymi w sklepie.
7. Zwrot płatności następuje w terminie do 14 dni od złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy nie wcześniej jednak niż po otrzymaniu zwracanej rzeczy.
8. Zwrotu płatności Sprzedawca dokona przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Kupującego użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Kupujący zgodzi się na inne rozwiązanie, w każdym przypadku Kupujący nie poniesie żadnych opłat w związku z tym zwrotem.
9. Sklep nie przyjmuje przesyłek wysłanych za pobraniem.
10. Zwrot towaru możliwy jest w przypadku zakupu na kwotę powyżej 50 zł.
11. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów zgodnie z art. 38 ustawy (załącznik nr 3 pobierz).

V. Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń
A. Konsument posiada m.in. następujące możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:
1. Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego
działającego przy Inspekcji Handlowej z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej Umowy sprzedaży,
2. Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Konsumentem, a Sprzedającym,
3. Konsument może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między
Konsumentem, a Sprzedającym, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich).
B. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Konsumenta z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującym i adresami internetowymi: http://www.uokik.gov.pl
oraz http://www.rzu.gov.pl.

VI. Postanowienia końcowe
1. Zdjęcia produktów umieszczane w sklepie są przykładowe i służą prezentacji konkretnie wskazanych na nich modeli. Zdjęcia i opisy umieszczane przy poszczególnych produktach należą do właściciela sklepu internetowego.
2. Dane osobowe Klientów podawane podczas rejestracji w sklepie są przetwarzane przez firmę, wyłącznie w celu realizacji zamówień.
3. Klient składając zamówienie zgadza się na korzystanie ze sklepu zgodnie z postanowieniami niniejszego regulaminu - w brzmieniu z dnia złożenia zamówienia oraz zgadza się na otrzymywanie informacji handlowej w rozumieniu "ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną", zgodnie z niniejszym regulaminem.
4. Klient, który nie zgadza się na powyższe zobowiązania, nie powinien składać zamówienia. Szczegółowe czynności związane z realizacją usług w sklepie, nie wymienione powyżej, są opisane w pozostałych częściach serwisu internetowego sklepu i stanowią integralna cześć niniejszego regulaminu.
5. Do umowy sprzedaży produktów w sklepie stosuje się prawo polskie. Umowa zawierana jest w języku polskim.
6. W sprawach nie uregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się odpowiednio przepisy kodeksu cywilnego lub innych ustaw mających zastosowanie do działalności i funkcjonowania sklepu.

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl